تاثیر مکمل چربی

تاثیر مکمل های چربی در عملکرد گاوهای شیری با اسید پالمتیک و استئاریک بالا

در مطالعه اخیر تاثیر مکمل های چربی با غلظت های بالا اسید پالمیتیک (C16:0) و اسید استئاریک (C18:0) و همچنین C18:1 (سپس 10 &9) بر عملکرد تولیدی شیر و ترکیب شیر، قابلیت ظاهری اسید چرب و ترکیبات اسید چرب چربی شیر مورد مطالعه قرار گرفت.

تاثیر مکمل های چربی در عملکرد گاوهای شیری مورد آزمایش قرار گرفت

طرح آزمایشی مورد استفاده مربع لاتین با چهار جیره انتخابی به ترتیب مکمل چربی غنی شده با اسید پالمیتیک (P) و مکمل چربی غنی شده با استئاریک اسید (S) و جیره مخلوطی با تغییر نسبت (P) و (S) که شامل تیمار (P) P:S 100:0 و (S) P:S 0:100 و دو جیره مخلوط که شامل 66:34 P:S (PS) و 34:66 (SP) P:S

و نتیجه این آزمایش

در نتیجه جیره های فوق عملکرد تولید شیر و میزان ماده خشک دریافتی (DM) تحت تاثیر قرار نگرفت اما با مکمل کردن چربی حاوی پالمتیک بالا غلظت و عملکرد چربی داخل شیر افزایش پیدا کرد.

در حالیکه افزایش غلظت اسید پالمیتیک C16:0 در مکمل چربی منجر به افزایش چربی شیر شده و در حالیکه افزایش غلظت اسید استئاریک C18:0 منجر به افزایش غلظت اسید استئاریک شیر تولیدی شده است. و تفاوتی در هضم فیبر MDF با مکمل کردن چربی به جیره مشاهده نشده در صورتیکه نتایج نشان می دهد قابلیت هضم ماده آلی با افزودن اسید استئاریک C18:0 در جیره کاهش نشان داده است. و با افزایش نسبت استئاریک به پالمیتیک در مکمل چربی قابلیت هضم کل اسیدهای چرب کوتاه زنجیر (FAs) کاهش نشان داد. و قابلیت ظاهری C16:0 و C18:0 تفاوت معنی داری در کل جیره ها نداشت. (تاثیر مکمل های چربی در عملکرد گاوهای شیری)
تاثیر مکمل های چربی در عملکرد گاوهای شیری

نتایج کل تحقیق

مصرف ماده خشک مصرفی کل (DMI) و ماده خشک مصرفی به عنوان نسبتی از وزن بدن تفاوت معنی داری در بین تیمارها مشاهده نشد. ( میزان (DMJ) و 25/9 kg/d و 3/97 kg/100 وزن بدن) که به ترتیب استاندارد متناسب برای مرحله تولید شیر گاو شیری می باشد. (جدول 5)

میزان تولیدات

میزان تولید شیر و ترکیبات داخل شیر تحت تاثیر مکمل های چربی قرار نگرفت. اما میزان چربی شیر با کاهش غلظت اسید پالمیتیک چربی به صورت خطی کاهش نشان داد. (P<0.02) لاکتوز (P<0.04) و SNF (P<0.03) هم با کاهش میزان اسید پالمیتیک (C16:0) در مکمل چربی کاهش خطی را نشان داد. در حالیکه میزان پروتئین شیر تولیدی در 4 تیمار تفاوت معنی داری نشان نداد.
کلیه تیمارها (4 تیمار) بر اساس اطلاعات کانولا گذاری اندازه گیری و در نتیجه دقت آزمایش محدود بود.

ادامه نتایج

در کل آزمایش و بین تیمار ها ماده خشک مصرفی (DMI) با اینکه در بین تیمارهای فوق در حدود 0.5 kg DM/d بود ولی تفاوت معنی داری از نظر ما در آزمایش ایجاد نکرد.
در میزان شیر تولیدی تیمارها در حدوئد 0.4 kg/d مشاهده نشد که تفاوت معنی داری نداشت. در طول دوره آزمایش خوراک مصرفی (FI) در حد 97% حد اشتها روز قبل در مرحله جمع آوری اطلاعات انجام شد.

جدول 5 تاثیر مکمل های چربی در عملکرد گاوهای شیری

در این آزمایش از متد شاخص جهت قابلیت هضم استفاده شد که در نتیجه ما عقیده داریم باقیمانده از خوراک وجود نخواهد داشت.
تیمارهای مورد آزمایش در پن ها آزمایشی در حد اشتها خوراک دهی می شدند و ترکیب اسید چرب بعنوان نسبتی از تری گلیسیرید TG و شیر طبق انتظار ما تحت تاثیر نوع مکمل چربی افزوده به جیره قرار گرفت.

تاثیر مکمل های چربی در عملکرد گاوهای شیری

جدول 6 تاثیر مکمل های چربی در عملکرد گاوهای شیری با اسید پالمتیک و استئاریک بالا

نسبت میزان اسید پالمیتیک افزوده شده به جیره بصورت خطی با افزایش میزان پالمیتیک اسید در مکمل چربی افزایش نشان داد. ( از چربی 30.6 g/10g در جیره (S) و 39.8 g/100g در جیره (P)
غلظت اسید استئاریک (c18:0) در تری گلیسیرید TG افزایش نشان داد که در پاسخ به افزایش میزان اسید استئاریک C18:0 در مکمل چربی بود. ( از چربی 10.6 g/100g برای جیره پالمیتیک در برابر چربی 13.5 g/100g در جیره استئاریک با P<0.01 )
و غلظت اسید استئاریک C18:1 مونو… در مقابل C18:0 بیشتر افزایش نشان داد. و سر انجام غلظت کل اسید چرب غیر اشباع به فرم (UFA) افزایش (P=0.02) در تری گلیسیرید با کاهش دادن میزان اسید پالمتیک در مکمل چربی شاهد بودیم.

جدول 6

در طی آزمایش با افزایش غلظت اسید پالمتیک در مکمل چربی از مقدار روز 461.5 g/ در جیره استئاریک (S) به مقدار روز 6658.5 g/ شاهد افزایش خطی چربی شیر بودیم و با افزایش اسید استئاریک C18:0 در جیره شاهد افزایش خطی C17:0 بودیم ولی باید ذکر کنیم که با افزایش اسید استئاریک C18:0 قابلیت هضم C17:0 و C16:0 و C18:1 سپس 10 و 9 همگی کاهش پیدا کرد. در نتیجه در مورد عملکرد تولیدی گاو شیری تحت تاثیر نوع مکمل چربی قرار نمی گیرد.

تاثیر مکمل های چربی در عملکرد گاوهای شیری

مرجع

Animal Research 2017
Impact of feeding lipid supplements high in palmitic acid or stearic acid on performance of lactating dairy cow
M.B …
Department of animal s..
California (USA)
Abstract چکیده

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
You need to agree with the terms to proceed

فهرست